10 May

Govor tela

Govor telaGovor tela

I pored bogate literature, koja se uvećava svakoga dana, i nagoveštaja u svim dostupnim medijima, govor tela i neverbalna komunikacija još uvek se nisu izborili za mesto koje im prema rezultatima istraživanja i eksperimentima pripada. To mesto najlakše se može okarakterisati kao: najrasprostranjeniji univerzalni jezik. Veliki broj ljudi prepoznao je značaj govora tela, posvetio se razvitku ovoga vida komunikacije i nesumnjivo poboljšao razumljivost poruka koje prenosi okolini.

Emocije koje će ljudi prema vama imati bazirane su prevashodno na onome što vide da radite, a ne na onome što mislite ili im govorite.

Vi možete nešto izreći, i bićete shvaćeni ako se budete pravilno i rečito izrazili. S druge strane, vi istu poruku možete preneti uz odgovarajući govor tela, i ona će biti pravilno shvaćena, a da niste ništa izgovorili. Uprkos ovome, ljudi ne polažu mnogo na govor tela, najviše zato što smatraju da je mnogo lakše jednostavno reći šta želite nego telom podržati svoje reči. Ono što se gubi iz vida jeste da, pošto potičemo iz različitih sredina i posedujemo različite nivoe obrazovanja, mi verbalne poruke ne percipiramo na identičan način. Tako osoba koja izuzetno polaže na lepo izražavanje nečiji siromašan vokabular može protumačiti kao grubost, nezainteresovanost ili nevaspitanje. Takođe i obrnuto: neko sa oskudnim rečnikom elokvenciju sagovornika može videti kao aroganciju ili stvoriti uverenje da se „pravi pametan“. Potom, tu su psihološki profili ljudi među kojima se krećemo: ako imate čvršće granice, direktnije obraćanje može vam delovati ugrožavajuće i biti primljeno kao manjak poštovanja. Različitim rečima i izrazima različiti ljudi daju različite konotacije.

Važnost neverbalne komunikacije

Komunikacija je osnova svega što se dešava između ljudi, ništa se ne dešava van nje. Interakcija između ljudi stvara ideje, projekte i usluge. Kroz nju se prave i planovi kako će te ideje biti sprovedene u delo. Kada je komunikacija loša, postavljaju se nepotrebna pitanja, gubi se dragoceno vreme, razgovori postaju dugi, što može, pogotovo u poslovnim okvirima, stvoriti ozbiljne teškoće.

Ovo najbolje ilustruju situacije u kojima poruka treba da bude preneta usmeno. Da je u pitanju samo odgovarajući izbor reči, ne bismo osećali anksioznost pri javnom govoru. Naime, da bi nam sagovornik poverovao, trudimo se da izabrane reči potkrepimo i odgovarajućim izrazom lica, govorom tela. A kako ćemo znati da nam je poverovao? Pa opet čitajući njegovu reakciju na naš nastup, i to, ponovo, ne toliko reči koliko facijalne ekspresije i govor tela. Zapravo, u toj situaciji, ono na šta će svi učesnici u komunikaciji obratiti veću pažnju nije toliko verbalni sadržaj, već neverbalni: komunikacija se obavlja bez reči. Reči jesu prenele koja je naša generalna namera u komunikaciji, ali je na govoru tela bilo da rečima dâ kredibilitet. Ovladati neverbalnom komunikacijom zapravo znači, između ostalog, ostvariti sklad između rečenog i pokazanog. Nesklad između ova dva kod osobe s kojom komuniciramo, u nama stvara neobjašnjiv utisak sumnje i nepoverenja, a nazivamo ga „predosećajem“.

Kada je reč o društvenim okolnostima, naš stav, kretanje i gestikulacija mogu vrlo jasno iznijansirati odnose koje imamo sa ljudima oko nas. Od prostog rukovanja pa sve do grljenja i ljubljenja, postoji čitav niz mogućih odnosa. Sve to sadržano je i u samome jeziku. Na primer, izraz „nismo bliski“ označava emotivnu distancu, ali podrazumeva i nepostojanje bliskog fizičkog kontakta pri susretu – ko pušta blizu, u lični prostor, nekoga s kim nije u dobrim odnosima, kome ne veruje? Rukovanje, kao ritual pri susretu, ostalo je od starih vremena – njime se pokazivalo da u rukama nema oružja. Šta onda govori izraz „nisam mu ni ruku pružio“? Da na tom najbazičnijem nivou ne želite da toj osobi pokažete da joj od vas ne preti opasnost. Reči su suvišne u ovome slučaju, onako kao kada, nakon višegodišnjeg srdačnog pozdravljanja (i, očigledno, takvog i odnosa), prijatelj prijatelju samo pruži ruku. I, za razliku od verbalnog izražavanja, retko kada bude dileme šta je rečeno.

Držanje kao neverbalna komunikacija

Drugi vid neverbalne komunikacije u društvenom kontekstu dosta je škakljiviji, a to je držanje, koje se s razlogom zove stav, pošto na izvestannačin jeste sinonim stavu koji iznosimo rečima. Naravno, način stajanja ne govori nepobitno o nečijem karakteru, ali svakako šalje neku poruku okolini, svesno ili nesvesno. Kada su noge nešto razmaknutije pri stajanju nego što je to uobičajeno, to predstavlja pozu u kojoj bi onome ko bi pokušao da nas pomeri sa mesta to bilo teško, jer smo se poduprli s obe strane. Ovo bi moglo da govori da je reč o osobi koja je nepokolebljiva, ili bar želi da je drugi tako vide. Povijena ramena ostavljaju utisak da je onaj ko tako stoji osoba na koju se može uticati – i držanje to pokazuje. S druge strane, osoba sa pravim leđima i ramenima pomerenim unazad kao da zna šta hoće i sigurna je u sebe.

Veliki broj ljudi koji se interesuju za govor tela razmišlja o njemu kao načinu saznavanja šta se zapravo dešava u glavama ljudi koji ih okružuju, šta smeraju, da li im se nešto dopada ili ne. To jeste poželjno, i jasno je s koje strane bi moglo da bude i korisno. A opet, komunikacija je nešto što se dešava u sadašnjem trenutku, nešto u čemu ste učesnik, a ne nemi posmatrač (osim ako se ne bavite profesionalno analizom govora tela). Želite da razumete sagovornika i proniknete u njegove misli – u redu, ali šta onda raditi s tom informacijom? Na primer, neko je zatvoren i u odbrambenom stavu, što neverbalno jasno i pokazuje. Cilj je postići otvoren odnos. Ali, kako se to radi? Stvorio se utisak da je jedini problem shvatiti poruku, a zapravo je podjednako velik, ako ne i veći problem: Na koji način poslati svoju?

Veštine neverbalne komunikacije

Ljudi koje nazivamo ubedljivim, veštim pregovaračima, elokventnim, nikada nisu pasivni primaoci poruke koji, igrom slučaja, imaju dar da dobro tumače znake koje vide. Upravo suprotno, oni su proaktivni učesnici u komunikaciji, oni svojim nastupom, svojim rečima, najzad svojom harizmom, utiču, ili pokušavaju da utiču, na to šta će ljudi oko njih da misle i rade – i to je upravo ono što ih odvaja od drugih. Oni ne čekaju okolnosti da bi na njih reagovali, već sami pokušavaju da ih kreiraju. Imaju inicijativu i stavljanjem karata na sto sužavaju broj mogućih interpretacija sopstvenoga nastupa. U zavisnosti od veštine i, možemo reći, prezentacije, mogu da se nadaju uspehu. Razlog iz kojeg je uvek dobra odluka imati inicijativu jeste taj da, uspeli ili ne, pokazaćete šta vam je namera, i izazvaćete reakciju, ili, kako se još kaže, dobićete fidbek. Ono čega su ubedljivi govornici takođe svesni jeste važnost slanja jasne i efektne poruke onima koji ih slušaju, kao i važnost planskog korišćenja govora tela. Svesni su da sadržaj poruke koju prenose gubi na snazi kada nije usklađen s onim kako ih drugi vide i čuju.

Načinimo sada mali osvrt na pravilo psihologa Alberta Mehrabijana. Ovo pravilo kaže da 55% komunikacije čini govor tela, 38% intonacija i 7% sadržaj onoga što govorimo. Računica je jasna: na sadržaj, na verbalno otpada manje od desetine onoga što pokušavamo da prenesemo. Ovi procenti postavljeni su iz ugla primaoca poruke i govore da ćemo u komunikaciji 10 puta više obraćati pažnju na to kako neko gestikulira, stoji, koje izraze lica pravi i kakav mu je glas, nego na konkretne stvari koje izgovara. Tek ako neverbalnim ponašanjem neko postane prijemčiv našem oku i uhu, počećemo da ga slušamo, i da se emotivno uključujemo u razgovor. Ovo dobro ilustruje poređenje čitanja knjige i slušanja nekoga kako priča. Potreban je određen književni dar pisca da bi ono što čitamo u nama izazvalo emociju, odnosno neophodno je da nam se verno prenese događaj ili emocija da bismo i sami imali reakciju na nju. Razgovor bi trebalo da je lakši: ne moramo rečima u toj meri da nijansiramo i da prenosimo svoju emociju, neverbalni govor to čini u naše ime.

Usklađenost sadržaja govora i neverbalnih poruka

Možda još važniji zaključak koji možemo izvući iz Mehrabijanovog pravila jeste da je neophodno da telo, intonacija i izrečeni sadržaj budu usklađeni. Ovo je zapravo ključno: u slučaju nesklada, ono što će prevagnuti pri interpretaciji naše poruke upravo su neverbalni znaci, ne verbalni. Uz ovo savršeno ide toliko korišćena izreka: Ne verujem dok ne vidim.

Na koji još način dobra usklađenost navedenih vidova komunikacije pojačava ubedljivost? Najlakše se to može ilustrovati posmatranjem osoba koje ovu usklađenost ne poseduju, ili uopšte nisu zainteresovane da je postignu. Osoba koja ima preterano opušteno držanje i spore pokrete šalje okolini signal da je neaktivna. Iz toga može proizaći uverenje da joj se ne treba obraćati kada je potrebna preduzimljivost ili brzo delanje. Neretko se, međutim, dešava da osobe koje ovako deluju, a toga nisu svesne, budu uvređene što bivaju isključene iz nekih akcija ili dogovora. Kada pokušaju da saznaju odakle takav tretman, niko ne ume da pruži bolji odgovor od: Deluješ nezainteresovano. I zaista, dešava se da osoba koja se nikada otvoreno (verbalno) nije protivila bilo kakvom angažmanu, biva zaobilažena jer je zapravo svojim neverbalnim slala poruku koju su svi primili.

Upravo je u ovome glavna „caka“: ljudi mahom ne biraju, uvežbavaju svoje gestove, već se oni automatski javljaju paralelno s onim što misle i govore. I sigurni su da to rade na pravi način, pošto imaju višegodišnju praksu. Naravno, određeni broj ljudi to čini dovoljno dobro da njihova poruka bude shvaćena; tajna je, međutim, a u skladu s Mehrabijanovim pravilom: emociju koju želimo da prenesemo saopštiti i telom. Sam sadržaj jeste tu da dâ činjenice, bliže objasni ono što izlažemo, i možda lepše to uobliči, ali recimo posvećenost, predanost, strast u vezi s nečim trebalo bi da se vidi iz govora tela i glasa, a ne da se objašnjava rečima.

Može li se svesno menjati govor tela?

Odluku da promeni neverbalni način komunikacije ne donosi veliki broj ljudi. Štaviše, većinom to čine oni koji misle da će to u kraćem vremenskom roku uticati na njihovu uspešnost na poslu ili kod suprotnog pola, odnosno, onda kada vide direktnu korist od promene.

Menjanje govora tela konkretno znači pojačavanje ili smanjivanje gestikulacije, promenu držanja, drugačije izraze lica. Deluje ovo kao ozbiljno menjanje sebe. Psihološke promene obično su ono što želimo da sakrijemo od okoline. U ovom slučaju nama je, međutim, cilj da okolina promenu primeti, i da, nadamo se, odreaguje pozitivno nju.

Odakle onda treba krenuti u menjanje govora tela?

Naprasno menjanje gestikulacije će, s razlogom, ljudima koji nas poznaju delovati usiljeno i veštački. I, s obzirom da je to nešto što nije uvežbavano ranije, verovatno će se činiti neuverljivim. Zbog svega ovoga, nagla promena gestikulacije rukama bila bi prevelik zalogaj za početak. Nema, uostalom, razloga kretati u promene radikalno, pogotovo kada sami nismo svesni kako to izgleda.

Dobar početak promena zato može biti modifikovanje načina pozdravljanja s ljudima, pri susretu.

Prema Marku Boudenu, ljudi nas pri susretu prepoznaju kao prijatelje, neprijatelje ili su indiferentni prema nama. Uzmimo da, recimo, pri pozdravljanju želite da ostavite utisak srdačne osobe kojoj se može verovati – prijatelja. Signali koji to govore jednostavni su i ne deluju ni napadno ni nametljivo.

Prvo što treba učiniti je je krenuti u susret osobi s kojom se susrećete i to čim je ugledate. To ostavlja utisak da želite da komunikacija što pre otpočne. S tim ide i generalni znak raspoznavanja – podizanje obrva. Potom, pri rukovanju, šaku možete blago iskositi nagore, kao da nešto dajete, a zapravo pokazujete da od vas ne preti opasnost. Dalje, ako pritom sagovornikovu ruku malo privučete ka sebi, ka stomaku, pokazujete, tim otvaranjem, da verujete da ni od njega ne preti opasnost, da ga bez bojazni puštate bliže, u lični prostor. Uz ovaj gest najčešće ide i osmeh i stavljanje ruke na rame, ili na drugu ruku – i dobar prvi utisak je ostavljen.

Ovaj kratak tekst je imao za cilj da vas pozove na razmišljanje o značaju neverbalne komunikacije u svakodnevnom životu i poslovnom svetu, o njenoj važnosti za samoprezentovanje i ostavljanje utiska. Ljudi koji ostavljaju dobar utisak i osećaj prijatnosti prilikom samoprezentovanja su upravo oni koji su vešti u svojoj neverbalnoj komunikaciji. Mnogi od nas, s druge strane, to nazivaju harizmom.

Autor: Aleksandar Pejčić

O. L. I. life coach

23 Mar

Rukovanje – neverbalna komunikacija kod žena

Rukovanje – neverbalna komunikacija kod žena

Rukovanje – neverbalna komunikacija kod zena

 

Iako decenijama unazad žene čine veliki deo radnika po različitim kompanijama, bliska komunikacija, kao i način ophođenja između dva pola i dalje je, za veliki broj ljudi,  pomalo nejasno područje. Cilj je naći pravu meru između uvažavanja žena kao drugog pola i pokazivanja da, kada je reč o poslovnim dogovorima, to ne pravi nikakvu razliku u odnosu i donošenju odluka. U ovom tekstu bavićemo se samim početkom komunikacije – rukovanjem.

 

Jednu stvar je potrebno istaći na samom početku: žene koje u ozbiljnom biznisu emituju ženstvene signale gube na verodostojnosti. Ovo se odnosi i na rukovanje. Loša tehnika rukovanja ume da poremeti prvi susret između muškarca i žene.

žensko rukovanje

Jedna studija pokazala je da su u određenim društvenim okolnostima, žene sklone da se “mlako” rukuju s muškarcem, kako bi naglasile svoju ženstvenost, koja se zapravo tumači kao potčinjenost. U poslovnom kontekstu, ovakav pristup može da ostavi veoma pogrešan utisak, zato što povećava mogucnost da muški poslovni partneri preusmere pažnju na njene ženske osobine i da se izgubi fokus sa posla. Žene koje na poslovnim sastancima insistiraju pre svega na svojoj ženstvenosti ne bivaju ozbiljno shvaćene od strana ostalih poslovnih žena i muškaraca, uprkos činjenici da je danas moderno ili politički korektno reći da smo svi isti.

 

Ovo naravno ne aludira na potrebu da se žene ponašaju muškobanjasto pri ovakvim susretima, već jednostavno da izbegavaju naglašavanje ženstvenosti kroz kratke suknje, visoke potpetice ili nedovoljno jak stisak ruke. Čvršći stisak ruke prilikom rukovanja predstavlja dobar poslovni potez za ženu, pogotovo kad se rukuju s muškarcima.

 

U Definitivnom vodiču kroz govor tela Alan Piz navodi sledeću situaciju:

“U odraslom dobu, ovo može da dovede do neprijatnih situacija onda kad muškarac prvi pruži ruku, u nameri da se rukuju, ali je žena ne primeti – jer je u prvim trenucima sklona da se više usredsredi na njegovo lice.

Osećajući se glupo s rukom koja tako visi u vazduhu, muškarac je povlači, nadajući se da je

ona nije primetila, međutim, ona upravo tada poseže za njegovom rukom i takođe ostaje s

rukom koja landara u prazno. Potom on ponovo pruža ruku, a rezultat je bezoblična masa

isprepletanih prstiju koja liči na dve nestrpljive lignje u ljubavnom zagrljaju.

Ako vam se ovo ikad desi, uzmite svojom levom rukom desnu ruku druge osobe, položite je

pravilno u svoju desnu ruku i s osmehom recite: “Hajde da pokušamo još jednom!” Tako

nešto može izuzetno da poveća vašu verodostojnost u očima druge osobe, zato što pokazuje da

vam je dovoljno stalo da je upoznate da želite da se valjano rukujete s njom.“

rukovanje kod žena

Kada su poslovne žene u pitanju, unapred davanje znaka da nameravate da se rukujete, da ih ne biste uhvatili nespremne, predstavlja dobru strategiju. Pružite ruku što je moguće pre, kako biste jasno pokazali svoju nameru da se rukujete, i izbećićete bilo kakav nesporazum.

 

Zaključak koji bi mogao da se izvuče je da žene koje imaju čvršći stisak ruke deluju samouverenije i otvorenije prema novim idejama, da su osobe širih shvatanja i da generalno ostavljaju bolji prvi utisak na svoje sagovornike.

 

Aleksandar Pejčić

19 Mar

Rukovanje

Rukovanje

Rukovanje je zaostavština iz daleke prošlosti. Ratnici su pružali ruke i pokazivali dlanove da bi pokazali da nemaju nikakvo oružje. Moderan oblik ovog antičkog pozdravnog rituala je stisak i protresanje dlanova i neizostavni je činilac svakodnevnog života.

U modernom drustvu, rukovanje se izvodi kao pozdrav pri dolasku i odlasku u svim poslovnim kontekstima, kao i na svim vidovima društvenih skupova, podjednako od strane žena i muškaraca.

Prvenstvo pri rukovanju

Ko bi trebalo prvi da pruži ruku pri susretu? Koliko god ovo bio opšteprihvaćen običaj prilikom prvog susreta s nekom osobom, postoje određene okolnosti kad nije primereno da prvi pružate ruku. S obzirom na to da je rukovanje znak poverenja i dobrodošlice, važno je da sebi, pre no što inicirate rukovanje, postavite nekoliko pitanja: da li sam dobrodošao? Da li je ovoj osobi drago što me vidi ili joj se ja namećem?

 

Dominacija, potčinjenost i jednakost

 Rukovanje kontrola dominacija

Rukovanjem se prenosi jedan od ova tri stava:

  1. Dominacija: dominacija se prenosi tako što vašu ruku okrećete tako da vam dlan prilikom rukovanja bude okrenut naniže
  2. Potčinjavanje: pokazuje se okretanjem ruke tako da je dlan okrenut naviše
  3. Jednakost: oba dlana su u vertikalnom položaju i postoji ravnoteža u stisku.

Ovi stavovi se emituju i primaju gotovo automatizovano, ali mogu da imaju neposredan uticaj na ishod susreta. Nakon rukovanja, skup gestova koji osoba upotrebi pružiće vam dodatne putokaze za vašu procenu o njima – osoba koja teži dominaciji pokazivaće samopouzdanije gestove, dok će pokornija upotrebljavati pokornije gestove.

Dominacija

Studija, sprovedena od strane Alana i Barbare Piz, obuhvatila je 350 uspešnih viših poslovnih menadžera (od kojih su 89% bili muškarci). Rezultati su pokazali da ne samo da su gotovo svi inicirali rukovanje, već i da je 88% muškaraca i 31% žena upotrebilo i položaj dominantnog rukovanja.

U situacijama pokazivanja dominacije pri rukovanju, dlan ne mora da bude okrenut direktno naniže, već rukovanje može početi jednako. Međutim, osoba koja želi da dominira će, često nesvesno, drugom šakom poklopiti šaku osobe s kojom se rukuje i na taj način pokazati da preuzima kontrolu.

kontrola i dominacija rukovanje

Vilijam Čaplin, sa Univerziteta u Alabami, takođe je sproveo studiju rukovanja i ustanovio da ekstrovertni tipovi imaju čvrst stisak ruke prilikom rukovanja, dok s introvertnima to nije slučaj.

Pri susretu dve osobe koje obe žele da dominiraju, odvija se simbolična borba za prevlast dok svaka od njih pokušava da okrene dlan one druge u potčinjeni položaj. Rezultat toga je izjednačen “zahvat” pri kojem oba dlana ostaju u vertikalnom položaju, što izaziva osećaj jednakosti i uzajamnog poštovanja, budući da nijedan nije spreman da popusti drugom.

Potčinjenost ili…

Suprotno dlanu naniže, dlan okrenut naviše simbolično prepušta drugoj osobi gornju ruku. Ukoliko želite da prepustite kontrolu drugoj osobi ili joj dozvolite da veruje da gospodari situacijom, ovo može da bude veoma korisno.

Prema Alanu Pizu, ovaj način rukovanja saopštava potčinjavanje i može se koristiti pri, na primer, nuđenju izvinjenja.

S druge strane, Mark Bouden, koji spada u novije proučavaoce govora tela, ovakvo rukovanje predlaže kao prečicu ka uspostavljanju boljeg i neopterećenijeg prvog susreta. To objašnjava time da ovakav položaj ruke, pojačava osećaj kod druge osobe da joj nismo pretnja, pa je na taj način dodatno lišava pritiska.

Naposletku, postoje i druge okolnosti koje valja imati u vidu. Ljudi kojima su ruke bitne za obavljanje profesije (hirurzi, umetnici i muzičari) će se možda slabašno rukovati s vama, jednostavno – da bi zaštitili ruke.

Stvaranje jednakosti

Dve su stvari ključne za ostvarivanje jednakosti pri rukovanju. Prvo, bitno je da su vaš i dlan druge osobe u vertikalnom položaju, tako da niko nije dominantan ili potčinjen. Drugo, prilagodite stisak svoje ruke onom koji osećate – pojačajte ili oslabite, u zavisnosti od jačine stiska osobe s kojom ste u kontaktu.

Ako je u pitanju veća grupa ljudi, verovatno ćete biti primorani da više puta prilagođavate stisak i ugao rukovanja i intenzitet, kako biste stvorili osećaj bliskosti sa svima.

Ne treba zaboraviti da se rukovanje razvilo kao gest namenjen s jedne strane pozdravljanju, a s druge, overavanju neke pogodbe.  Samim tim, trebalo bi da bude srdačno i prijateljsko.

Aleksandar Pejčić

18 Mar

Blizina i lični prostor

blizina i lični prostor

 

Osećanje ličnog prostora i takozvana teritorijalnost zapravo je odnos koji imamo prema tuđem prostoru i način na koji drugima dopuštamo da se odnose prema našem. Blizina na kojoj se nalazimo pri razgovoru, kao i gestikuliranje unutar tuđeg prostora stvari su koje mogu da utiču na celokupnu komunikaciju: da je opuste ili da je učine napetom. Iz tog razloga, neophodno je razviti smisao za adaptaciju u zavisnosti od konteksta.

Poželjna razdaljina u komunikaciji je nešto što se usvoji u društvu u kojem rastemo i u kojem se krećemo. Ta pravila su nepisana i ne uče se, ali su vrlo bitna i poznata svim pripadnicima određene kulture. Kako se svet sve više okreće multikulturalnosti, neophodno je unapred se obavestiti o mogućim razlikama koje postoje u shvatanju ličnog prostora, kako s ljudima s kojima se privatno družimo, još i više, s poslovnim partnerima.

Ugrožavanje ličnog prostora može da izazove nerazumevanje koje prerasta u neprijatnost, a onda i u otvoren defanzivan stav.  Jednostavno, kada nešto ne razumemo, pomalo odstupimo dok ne sakupimo dovoljno informacija neophodnih da odreagujemo na pravi način.

lični prostor

U zapadnjačkom društvu postoje četiri kategorije koje su definisane nivoom bliskosti koji postoji između sagovornika:

  • Intimno rastojanje (do 45cm) – ova razdaljina rezervisana je za izuzetno bliske ljude, članove porodice, partnere, ukratko – one kojima verujemo. Prilazak ovoliko blizu osobi s kojom nismo bliski može da bude veoma uznemirujuć.
  • Lično rastojanje (45cm do 1.2m) – na ovoj razdaljini najčešće razgovaramo s ljudima i u mogućnosti smo da pratimo njihov govor tela i  kretanje očiju. Takođe, na ovoj distanci se rukujemo s ljudima, što je jedini fizički kontakt u ovoj kategoriji.
  • Društveno rastojanje (1.2m do 3.6m) – najčešće zastupljeno u poslovnim prilikama, ovakvo rastojanje najčešće je deo razmene informacija, opštih tema. Govori se glasnije i kontakt očima je neophodan, u protivnom razumevanje i zainteresovanost za komunikaciju opada.
  • Javno rastojanje (vise od 3.6m) – javni govornici i, uopšte, predavači obraćaju nam se s ove razdaljine. S razlogom je široko rasprostranjen strah od javnih nastupa zato što oni podrazumevaju sledeće: pojačano gestikuliranje rukama, veoma izražen govor tela i glasan govor. Facijalne ekspresije najčešće nisu primetne na ovolikoj distanci, pa je pojačana gestikulacija nezaobilazna.

 

A na koji način je određen lični prostor i zašto se on bas tako naziva?

Najjednostavnije rečeno, to je tačka na kojoj počinjemo da se osećamo ugroženo. Razdaljina preko 45cm nam daje mogućnost da koliko-toliko kontrolišemo situaciju, odnosno sagovornika. Mehanizmi kojima se rukovodimo danas stari su koliko i sam čovek i nekada su nam pomagali da preživimo dan za danom. Danas, umesto da napadnemo ili pobegnemo, (bori se ili beži sistem, kako ga nazivaju), samo osetimo veću ili manju nelagodu i refleksno se pripremimo za moguća iznenađenja.

Obim našeg ličnog prostora, pored kulturnih određenja, menja se i u zavisnosti od trenutne anksioznosti koju osećamo: što smo uznemireniji, više prostora nam je potrebno da bismo se osećali smireno.

Razumevanje koncepta ličnog prostora kao i prostornih relacija omogućava nam da drugima pristupimo na odgovarajući, što znači neugrožavajući način. Takođe, olakšava nam da drugima predstavimo kako vidimo odnos s njima i, u skladu s tim, u kom smeru naš odnos može da se kreće.

Savet: pri dogovorenom susretu bilo na otvorenom, bilo u zatvorenom prostoru, krenite u susret osobi s kojom se nalazite, čim je ugledate. Pokazaćete srdačnost  i želju da komunikacija što pre otpočne.

 

Aleksandar Pejčić