Humanistički life coaching

Humanistički lajf koučing se bazira na humanističkoj struji, nastaloj krajem četrdesetih godina prošlog veka. Ova struja je nastala kao takozvana “treća sila” jer je bila orijentisana na kritiku preterivanja u profesionalizmu (što je pripisivano “strogoj” psihoanalizi) i naučnosti (što je pripisivano “strogom” bihejviorizmu).

Humanistički lajf koučing zasnovan je na humanističkom pokretu, čija je osnovna specifičnost pomeranje sa tzv. medicinskog modela, u kojem je naglašavano bolesno i patološko, na isticanje pozitivnih, zdravih aspekata ličnosti.

Ovaj tip koučinga ima za cilj postizanje svesnosti o načinima na koje osobe (koje su razvile patološke načine reagovanja) blokiraju svoje potencijale i pronalaženje sopstvenog načina da se oni ponovo koriste.

humanistički life coachingHumanistički koučing menja fokus:

  • s lajf kouča na klijenta (klijent je ekspert za svoje lično iskustvo, kouč mu samo pomaže da do njega dođe)
  • s prošlog iskustva na aktuelno (sada i ovde), humanistički lajf koučing orijentisan je na ispitivanje sadašnjih doživljaja klijenata i njihovih sadašnjih problema
  • s lečenja na razvoj (humanistički lajf koučing pomaže osobi da se orijentiše  na cilj i budućnost. Ukoliko nema zastoja u prošlosti, fokusiramo se na ponašanje koje je pod uticajem vizije budućeg, a ne patnje zbog prošlog)
  • s traganja za nesvesnim značenjem na ekspliciranje implicitnog (odnosno, ne moramo se uvek baviti duboko ukorenjenim nesvesnim sadržajima. Nekada su sadržaji ličnosti predsvesni i dovoljno je da ih preciznim i klijentu usmerenim pitanjima osvestimo i, ukoliko su iracionalni, zamenimo racionalnim i samopomažućim).
  • fokusiran je na kreiranje novih značenja – klijenta vodi ka usvajanju  slobode, izbora i odgovornosti. Sloboda, izbor i odgovornost su, takođe, sržne tačke pozitivne psihologije, koje se danas, kroz primenu koučinga, veoma vrednuju, kako među klijentima, tako i među profesionalcima koji se bave pomažućim profesijama.
  • akcentuje autentičan “JA-TI” ravnopravan odnos, sa osnovnom idejom da su autentičnost i ravnopravnost između klijenta i kouča najpogodniji uslovi za stvaranje konteksta za novo interpersonalno učenje – učenje koje dovodi do psihološkog rasta i razvoja.

Humanistički lajf koučing naglašava koje osobine bi valjalo da kouč poseduje:

a)      autentičnost, skladnost, transparentnost (odnosno samootkrivanje u cilju pomoći klijentu)

b)      prihvatanje, neposesivna ljubav, briga;

c)      kapacitet za empatijsko razumevanje.

Ove osobine omogućavaju kreiranje atmosfere koju karakteriše potpuno odsustvo bilo kakve pretnje klijentovom Selfu tako da on bezbedno može istraživati svoja nesimbolizovana osećanja i pounutriti ih na autentičan način. Lajf kouč s ovim osobinama pomaže klijentu da umanji nesklad i poveća sklad delova svoje sličnosti.

Aleksandar Pejčić