02 Jun

Life coaching po REBTu

Life coaching po REBTu je nastrukturisaniji life coaching. Primenjuje se u radu s relativno zdravim osobama koje imaju poteškoće u postavljanju ciljeva i rešavanju svakidašnjih životnih problema.

Life coaching po REBTu proistekao je iz REBT (Racionalno emotivno bihejvioralne terapije) i gotove sve sržne odrednice te terapije implementirane su u life coaching po REBTu.

Pristup je jasan, life coaching po REBTu je direktivan, motivišući, fokusiran na promenu u sadašnjem trenutku. Koristi se mnogim bihejvioralnim tehnikama (tehnikama za modifikaciju maladaptivnih obrazaca ponašanja) i kognitivnim restrukturiranjem (promenom maladaptivnih shema, iracionalnih misli i samoodmažućih životnih filozofija).

Life coaching po REBTu je tretman izbora za one koji žele da život žive u skladu s realnošću i motivisani su da promene nefunkcionalno ponašanje i iracionalno mišljenje, kako bi došli do željenih ciljeva.

Life coaching po REBTu, zapravo je namenjen zdravim osobama koje žele da ispune svoje potencijale i na kreativniji način se suočavaju s neminovnim životnim teškoćama.

Life coaching po rebtuAlbert Elis je tvorac REBTa, direktivne, edukativne, aktivne, persuazivne terapije, koja je nastala na principima kognitivne psihologije, filozofije (posebno stare Grčke, kao i klasične Nemačke) i bihejvioralnih metoda. REBT je cilju usmeren i vremenski kraći od nekih drugih terapijskih i life coaching pravaca.  Cilj life coaching-a po REBTu nije restrukturacija ličnosti, već primarno rešenje problema (najvažnijeg u datom trenutku). Primenjuje se na mnoge vrste problema, od simptom-stresa, preko besa, stida, seksualnih problema, strahova, životnih i tranzicionih kriza, pa sve do promovisanja zdravlja i psihološke prevencije, jačanja ličnosti, motivacije i inicijative. Posebne uspehe ovaj pravac pokazuje u tretiranju fobija koje leči u 6-10 seansi. Poslednjih godina, REBT se kombinuje sa psihodinamskim pristupima i daje zavidne rezultate u postizanju sklada ličnosti, osvešćenosti i doživljaju psihološkog rasta i razvoja.
Model po kojem dejstvuje ovaj metod  poznat je pod skraćenicom ABC. U ABC modelu,  A predstavlja aktivirajući događaj (situaciju povodom koje osećamo izvesnu emociju), C predstavlja posledicu, npr. u vidu emocionalne uznemirenosti, a B predstavlja mišljenje odnosno sistem uverenja koji nastaje tumačenjem tačke A (situacije, odnosno aktivirajućeg događaja za izvesno ponašanje i osećanje) . Osnovno je da klijent shvati da problem ne izaziva direktno A, već njegovo B koje ima o tom A. Kada radimo kao life coach po REBTu, mi učimo klijenta osnovnim postavkama REBTa, kao i ABC modela, zadajemo im “domaće zadatke” i navodimo ga da primenjuje naučeno, sve dok to ne postane sastavni deo njegove ličnosti. Klijenti brzo shvate princip life coachinga po REBTu, ali im ponekad treba dosta vremena da to zaista samostalno i primene. Life coach u svom radu koristi mnogobrojne tehnike: lanac inferencija, sokratovska pitanja, tehnike skaliranja tj. razužasavanja… svim tim tehnikama se služi kako bi naučio klijenta da on sam postane life coach.
Elis je primetio da postoje 3 osnovna problema zbog kojih ljudi traže pomoć, a koje terapeut ili life coach treba da uvidi i s klijentom razreši. Ti problemi se odnose na iracionalna mišljenja, iracionalne zahteve i užasavanja ukoliko se ti zahtevi ne ispune. Ta 3 uverenja su:
1. zahtev prema sebi (moram biti uspešan, u suprotnom sam bezvredan)
2. zahtev prema drugima (moraju biti fer prema meni, a ako nisu,  to je nepodnošljivo)
3. zahtev prema komforu života (ako uslovi u kojima živim nisu savršeni, to je užasno).
Svi ovi zahtevi su iracionalni, samoporažavajući, netačni i nelogični. Life coaching po REBTu se bavi njihovim osporavanjem, a u tome neminovno i uspeva, jer je ova uverenja, s obzirom na to da su netačna, lako saterati u ćorsokak. Vremenom klijent usvaja zdrave načine mišljenja, pa tako proizvodi i zdrave emocije kao odgovor na  A (aktivirajući događaj, situaciju koja mu se nije dopala). To je i sržna poenta life coachinga po REBTu.

Piše: Aleksandar Pejčić