Pozitivna psihologija i life coaching

Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija je zasnovana na naučnoj metodologiji i podržana brojnim istraživanjima. Rezultati ovih istraživanja lako su primenljivi na lajf koučing – trening životnih veština.


Pozitivna psihologija je drastično različita od tradicionalne u jednom važnom smislu. Ovaj pristup nema za cilj lečenje problema, već njihovu prevenciju. Težnja je na maksimalnom uvećanju životnih kapaciteta ljudi i podsticanju i maksimizovanju pozitivnog pogleda na svet.


Ljudska sreća je dugo vremena shvatana kao nešto što se teško ili uopšte ne može postići. Ljudi su čak verovali da je nekima suđeno da budu srećni ili nesrećni i da oni sami ne mogu ništa da učine povodom toga. Mišljenje da je sreću veoma teško ili nemoguće dostići je ljude ostavljalo pasivnim i sa osećanjem nemoći da išta promene.

S druge strane, pozitivna psihologija čini stvari mnogo jasnijim, jer nam omogućava da merimo sopstvene rezultate i sami pratimo svoj napredak.

Pozitivna psihologija

Martin Seligman opisuje pozitivnu psihologiju na sledeći način   “Verujem da će psihologija pozitivnog pogleda na ljudsku prirodu rasti do te mere da bude zaista uključena u program naučnog razumevanja i kreira efektivne intervencije za primenu pozitivne psihologije kod individua, porodica i čitavih zajednica”.

Nažalost, ovakav pristup nailazi na česte kritike. Izgleda da je tokom godina i u okviru naučne psihologije zavladala neverica po pitanju principa pozitivne psihologije. Kao da su psihološka naučna istraživanja, tokom dužeg perioda, ukazivala na negativne strane u funkcionisanju čoveka.

Pristup pozitivne psihologije

Srećom, danas to više nije slučaj. S pojavom lajf koučinga, odnosno treninga životnih veština, pozitivna psihologija je, zaslužno, dobila brojna potkrepljenja za njene osnovne postavke. Čovek se može menjati i, višegodišnje iskustvo nam govori da mnogi ljudi i hoće da se menjaju. Motivacija za promenom maladaptivnih stilova ponašanja ili disfunkcionalnih misli, uvek predstavlja prvi korak ka promeni. Kada je osoba (par, porodica) motivisana da se promeni, pozitivna psihologija, tehnike i strategije promene koje ona nudi, postaju, za početak, sredstvo promene, a tokom lajf koučing seansi i cilj po sebi.

Mnogi ljudi žele da imaju pozitivan pogled na svet, međutim, ili ne znaju kako da do njega dođu ili se plaše da bi pozitivno razmišljanje bila izvesna vrsta samoobmane, laži ili indoktrinacije. Često na početku seansi, u saradnji s klijentima, “izlazimo na kraj” i menjamo ovakve negativističke ideje o ljudskoj prirodi.

Pozitivna psihologija, ukoliko je praktikuje osoba s dovoljno iskustva i poznavanja ljudske prirode, pozitivno utiče na klijente i na stvaranje dobrog saradničkog odnosa, odnosa poverenja između klijenta i kouča.

Mesto u naučnim krugovima

Može se reći i da su istraživački orijentisani psiholozi promenili stav prema pozitivnoj psihologiji. Ona je od 2006. godine, na primer, najpopularniji predmet na Harvardu. Kod nas sve više raste interesovanje za lajf koučing i praktičnu primenu pozitivne psihologije.

Etiketiranje smeta ljudima, posebno ljudima koji imaju životne probleme, a ne psihološke poremećaje. Pozitivan pristup ove grane psihologije je tim ljudima najprijemčiviji, jer, zapravo, odgovara njihovim očekivanjima i na najbrži i najefikasniji način dovodi do ostvarenja njihovih ciljeva.