14 Aug

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga

Razlika između pozitivne psihologije i lajf koučinga tema je koja često zaokuplja pažnju stručnjacima iz obe oblasti. Definicije koje objašnjavaju ove pojmove ne uspevaju, na prvi pogled, da ih jasno razdvoje, iako su to dva različita pristupa. To je prevashodno jer su i jedno i drugo put ka optimalnom funkcionisanju i ličnoj dobrobiti.

Ipak, ono što je interesantnije od onoga što ih razdvaja je snaga i korist koju pozitivna psihologija i lajf koučing imaju kada se koriste zajedno, harmonično. Da bismo u potpunosti razumeli kako se mogu porediti ova dva pristupa, najbolje bi bilo da rastumačimo na čemu počivaju.

Lajf koučing

Bitno je odmah napomenuti da je lajf koučing kao kategorija u velikoj meri neregulisan i ne postoji standardni format koučinga. Bar u velikom broju slučajeva. Postoje različite škole i svaka svoj jedinstveni koučing stil, ali ovaj put ćemo se baviti lajf koučingom na visokom nivou.

Lajf koučing bazira se na verovanju da osoba rešenje za svoje najveće izazove i najozbiljnija pitanja – ima u samoj sebi. Uloga kouča je da pomogne klijentu da sam otkrije ta rešenja. Kroz postavljanje pravih pitanja, davanje uvida i objektivnu perspektivu, uz stav osobe od autoriteta i poverenja, koučevi pomažu ljudima da otklone lična ograničenja da bi ostvarili svoj potencijal.

Koučevi, takođe, pomažu ljudima da prepoznaju i prekinu neželjene negativne obrasce ponašanja koji upravljaju njihovim životima i osnažuju ih da sami odlučuju kako će da žive. Najzad, klijent je često taj koji vodi koučing proces.

Klijent postavlja ciljeve koje želi da postigne i vođen je koučem do iznalaženja odgovarajućih postupaka da bi postigao svoje ciljeve. Koučing je industrija u velikom usponu i našao je svoju primenu u mnogim domenima uključujući biznis, međuljudske odnose, zdravlje, pronalaženje smisla i drugim. Gotovo da nema oblasti u kojoj nema mesta za lajf koučing, uključujući i pozitivnu psihologiju.

Pozitivna psihologija

Pozitivna psihologija, ukratko, pokušava da razume koji su činioci optimalnog načina življenja i uključuje intervencije, bazirane na istraživanjima, da bi pomogla ljudima da vode prijatan, smislen i uključujući život.

Većinom je bazirana na identifikovanju snaga i vrlina osobe i radi na njihovom jačanju. Studije pozitivne psihologije omogućile su otkriće i validaciju mnogih praksi koje pomažu u ostvarivanju optimalnog života.

Na primer, zapisivanje stvari na kojima ste zahvalni na dnevnom nivou dokazano povećava pozitivne emocije i često je preporučivano od strane praktičara pozitivne psihologije. Razumevanje principa pozitivne psihologije može biti primenjivano u mnogim industrijama kao što su obrazovanje, konsalting, pravo i, naravno, koučing.

Poređenje

Za početak, i lajf koučing i pozitivna psihologija baziraju se na ideji da su ljudi u svojoj srži zdravi, radoznali i motivisani da se razvijaju.

I jedno i drugo rade sa zdravim individuama i ne pokušavaju da zauzmu mesto terapiji. Takođe, nijedno ne promoviše ignorisanje negativnih osećanja u suludoj potrazi za konstantnom srećom. Oba prepoznaju vrednost negativne emocije i koriste je za održavanje individualnog rasta. Oba naglašavaju lični i profesionalni razvoj.

I jedno i drugo pokušavaju da doprinesu ličnoj samosvesti klijenta, da bi mogao da vodi ispunjeniji život. Iako mu to nije jedna od jasno navedenih karakteristika, koučing često kao rezultat ima optimalna stanja životnog zadovoljstva, ispunjenosti i uključenosti kojima i pozitivna psihologija teži.

Ipak, metode kojima koučing i pozitivna psihologija pokušavaju da ostvare svoje ciljeve često su različiti. Jedna od ideja koučinga je da ljudi imaju lične resurse da ostvare svoje ciljeve i da ti odgovori dolaze iz njih samih.

Nasuprot tome, pozitivna psihologija je, u principu, skup istraživanja koje je dalo dokazane rezultate za veliki broj ljudi. Praktičari pozitivne psihologije ljudima, koji su došli po pomoć, često preporučuju intervencije koje su podržane istraživanjima.

Veliki je broj ljudi kojima se više dopada ovakav pristup, pošto je naučno dokazan, i lakše im je da, koristeći dokazane metode, prave svoje planove promena.

Uprkos svemu ovome, lajf koučing ima dugu istoriju postignutih uspeha i koučevi često uključuju naučna saznanja pri pomaganju klijentima da bolje razumeju sebe. Iako koučing generalno izbegava davanje saveta, ipak se povremeno okreće vežbama koje daju smernice za dalji razvitak klijenta.

Integrativni aspekt koučinga u kombinaciji sa fleksibilnošću pozitivne psihologije omogućava da zajedno oforme zasebno polje – Koučing uz pozitivnu psihologiju (Positive Psychology Coaching).

Koučing uz pozitivnu psihologiju

Kada se ujedine snaga intuicije i već postojeća prodornost i konkretnost tehnika lajf koučinga i naučno potkovana rešenja pozitivne psihologije, klijenti mogu da napreduju na način koji im nijedna od ove dve oblasti ne bi omogućila zasebno. Lakše ćemo to objasniti na konkretnom primeru.

Jedna od najsnažnijih poruka koju prenosi lajf koučing je da svesnost donosi promene. Time što ćete postati potpuno svesni svojih neosvešćenih navika i obrazaca i naučiti da sagledavate svoj život iz objektivnije perspektive, možete izabrati na koji način ćete živeti svoj život.

Ipak, ljudi često naiđu na blokadu jer im se neretko ne dopada šta su saznali o sebi i sami sebi postanu prepreka ka potpunoj svesnosti. Ovde nastupa pozitivna psihologija.

Različite vežbe se mogu koristiti, kao što je npr. pismo samosaosećanja ( na engleskom zvuči manje rogobatno: self-compassion letter) koje omogućava osobi da nauči da utiša kritičara u sebi i motiviše sebe bez konstantnog kritikovanja. Treniranjem saosećanja prema samome sebi kroz vežbe pozitivne psihologije, klijenti mogu postići više nivoe svesnosti uz manje instrukcija.


Bilo da ste zainteresovani za ova polja iz želje da pomognete sebi ili drugima, želja da promenite posao ili ste samo radoznali, i lajf koučing i pozitivna psihologija ponudiće vam dosta mogućnosti. Pitanje je ličnih preferencija kojoj oblasti ćete se okrenuti.

Preuzeto sa Positive psychology program