rebt life coaching

REBT life coaching

REBT life coaching je najfokusiraniji među svim lajf koučing metodima. Evo zašto je toliko efikasan i koristan.

REBT je skraćenica od racionalno emotivno bihejvioralne terapije, koja je fokusirana, direktivna, orijentisana na “sada i ovde” i bavi se iznalaženjem iracionalnih misli, osporavanjem tih misli, zamenom iracionalnih setom racionalnih, logičnih i korisnih misli i vežbanjem novog stila mišljenja kroz ponašanje.

Tako opisana terapijska procedura, zapravo, mnogo više liči na lajf koučing. Stoga REBT lajf koučing možemo opisati kao fokusirani metod rešavanja problema kroz promene u mišljenju i ponašanju.

Ovaj tip koučinga nije dubinski metod, ne bavi se otkrivanjem nesvesnih procesa, psihodinamikom problema, već se fokusira na kreiranje saradničkog i savezničkog odnosa s klijentom, u kojem se koriste brojne tehnike za rešavanje klijentovih životnih problema i postizanje zadovoljstva.

REBT lajf koučing postaje sve popularniji, kako u našoj zemlji, tako i širom sveta.


Neke od osnovnih prednosti ove pomoći u odnosu na druge koučing procedure su:

precizno definisanje problema klijenata,

psihoedukovanje klijenata o njihovim problemima, te priprema klijenata da sami budu svoji lajf koučevi,

strukturiranost seansi koja dovodi do relativno brzog rešavanja problema; s obzirom na to da su seanse jasno strukturisane, REBT koučing je lako usvojiv i klijenti ubrzo uviđaju napredak,

– klijenti često kažu da im  pruža najjasnije smernice za praktično rešavanje problema,

– budući da je sama postavka REBT lajf koučing procedura lako usvojiva, klijenti ubrzo nauče da sami primenjuju ove principe,

tehnike za poboljšanje kvaliteta življenja i rešavanje problema koje koristimo u  seansama, lake su i jasne, te klijente ne zbunjuju i oni nemaju doživljaj da se promene u njihovim životima dešavaju na neobjašnjiv način. Zapravo, sami klijenti ubrzo uviđaju koji pristup im najviše odgovara i postaju spremni da ga i sami koriste.


Osnovne postavke REBT lajf koučing pristupa:

REBT life coaching

REBT life coaching

– ljudi su i racionalna i iracionalna bića, i svi mi imamo biološku osnovu za racionalno i iracionalno mišljenje

– to mišljenje stvara naše emocije. Naime, emocija je, prema REBT-u, polarizovano, afektom obojeno, evaluativno mišljenje. U zavisnosti od toga da li su naše misli racionalne ili ne, imaćemo zdrave, odnosno nezdrave emocije

– emocije utiču na naše postupke. Ukoliko imamo zdrave emocije, ponašaćemo se funkcionalno, ukoliko imamo nezdrave emocije, naše ponašanje će biti disfunkcionalno.

Prema REBT life coaching modelu, čovek je viđen kao biće koje funkcioniše kroz međusobni uticaj misli na emocije i ponašanje. Ukoliko naučimo da vladamo sopstvenim emocijama i ponašanjem kroz modifikovanje iracionalnih misli i životnih filozofija, naučićemo kako da radimo za sopstvenu dobrobit, umesto protiv nje – i to na svim životnim poljima.

Usvajanjem principa REBT life coaching metoda,  naučićemo kako da:

  1. uskladimo ono što od sebe očekujemo i ono što možemo da postignemo
  2. pravimo efikasne planove
  3. postavljamo realistične ciljeve i na najefikasniji način dolazimo do njih

Primenom ovog pristupa, rešavaćemo sledeće probleme:

1. anksioznost i probleme iz anksioznog spektra (fobije, paniku, opsesije)

2. prevazilaženje želje za odlaganjem, prokrastinaciju

3. postizanje seksualnog zadovoljstva

4. trening asertivnosti i vežbanje odlučnog ponašanja i stilova komunikacije koji su nužni za uspeh u profesionalnoj i ličnoj sferi

5. probleme s besom, menadžment besa i REBT lajf koučing procedure pretvaranja reagovanja besom u asertivno, odlučno reagovanje

6. prevazilaženje ljubomore

7. vežbe relaksacije, pravilnog disanja i usvajanja osećaja unutrašnjeg mira koji dostižemo kroz emotivne tehnike ovog pristupa

8. podizanje motivacije i inicijative, aktivnog suočavanja sa životnim prblemima, postižemo kroz kreiranje REBT life coaching analiza, planova i ugovora koji ubrzavaju promenu.

9. prevazilaženje stida, učenje vežbe za javni nastup, dostizanje misaono-telesne relaksiranosti i spontanosti, razvijanje humora i pozitivnog pogleda na svet. Tehnike izlaganja koje su veoma oslobađajuće, kao sastavni deo REBT life coaching pristupa, veoma brzo dovode do prevazilaženja barijera koje nastaju kao posledica postiđenosti i do usvajanja spontanosti u različitim životnim situacijama

REBT lajf koučing nije orijentisan samo ka rešavanju problema, već se dobrim delom odnosi na optimizaciju radosti i zadovoljstva. Putem ovih procedura učimo kako da uskladimo telo i um i napravimo balans u našim životima, s ciljem da živimo što skladnije i zadovoljnije.

Piše: Aleksandar Pejčić